Humanistisch vormingsonderwijs

Dit schooljaar verzorgt Jet Weezendonk voor alle kinderen wekelijks 45 minuten Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO). De lessen worden gegeven op dinsdag, woensdag en donderdag. 

HVO in een notendop

Humanistisch Vormingsonderwijs en Levensbeschouwing richt zich op:

Jezelf leren kennen: kinderen onderzoeken op een creatieve manier wat ze zelf belangrijk, interessant, goed, leuk of vervelend vinden in hun leven en hoe ze daarmee omgaan.

  De ander leren kennen: kinderen leren luisteren naar en leren openstaan voor wat anderen vinden, voelen, willen en doen. Ze vergelijken hun eigen mening met die van andere kinderen en leren dat er overeenkomsten en verschillen zijn.

  Keuzes leren maken: kinderen bekijken hun eigen denken en doen dit op kritische wijze. Dit doen ze aan de hand van verhalen en wederzijdse ervaringen. Hierbij worden ze aangemoedigd eigen keuzes te maken en bij tegenstrijdige keuzes te zoeken naar een oplossing. Ook twijfel hoort bij het leven en heeft bestaansrecht. 

Verschillen leren respecteren: kinderen onderzoeken samen de eigen- en elkaars waarden en normen. Ze leren dat je ondanks verschillen tussen mensen, culturen en levensbeschouwingen goed met elkaar kunt samenleven door iedereen in de eigen waarde te laten. Ze leren zich in te leven in de ander, niet te snel te oordelen en een open houding te ontwikkelen. 

Verantwoordelijkheid leren nemen: kinderen leren hun eigen verantwoordelijkheid te dragen, onderzoeken de gevolgen van hun keuzes voor anderen en hun omgeving en leren samen te werken. Dit zijn vaardigheden  die belangrijk zijn om goed met elkaar samen te leven. In het HVO wordt gewerkt vanuit het humanisme als inspiratiebron. Het humanisme is een seculiere (niet religieuze-) levensbeschouwing, die de menselijke waardigheid centraal stelt. Zelfbeschikking, vrijheid en verantwoordelijkheid, betrokkenheid en gelijkwaardigheid zijn hierbij kernwoorden.

  De lessen en de onderwerpen

In de lessen HVO kunnen kinderen hun eigen ervaringen en ideeën onderzoeken en is er volop ruimte om  dit in alle openheid en veiligheid te doen. Specifiek voor de lessen HVO is de dialoog tussen (mensen)kinderen. Ze worden op speelse wijze aangemoedigd om met elkaar te delen wat ze denken, voelen, bedoelen, willen en doen.

Lesthema's worden onder meer afgeleid van hetgeen kinderen bezig houdt, zoals vriendschap, pesten, dieren, de toekomst, bang zijn, wel of niet geloven. Zo worden ook actuele thema's behandeld zoals de Rechten van het Kind, duurzaamheid, (wereld-)burgerschap en internetgebruik. Het uitspelen, herkennen en bespreken van kleine of grote dilemma's stelt kinderen in de gelegenheid om eigen waarden en normen te onderzoeken en te ontwikkelen. Uiteraard worden de lessen afgestemd op de leeftijd van de leerlingen.

De werkvormen

Door het gebruik van een variatie aan creatieve werkvormen wil het HVO ieder kind met unieke en dus verschillende kwaliteiten tot zijn/haar recht laten komen. Kringgesprekken, rollenspelen, spelvormen, drama, dans-, schrijf- en tekenvormen zorgen voor afwisseling en maken dat het soms muisstil en dan weer roezemoezig en lekker levendig is in de HVO-lessen.

Bezoekt u voor meer informatie onze website www.hvoprimair.nl en/of mail mij  jet.wezendonk@buut.nl

Vriendelijke groet,

Jet Wezendonk-Niels, HVO vakdocent.