Ondersteuning

1) Jeugdgezondheidszorg team van de Buut

GGD Jeugdgezondheidszorgteam OBS De Buut

2) Brede schoolondersteuningsteam (BSOT) en MULTIsignaal Verwijsindex

 BSOT:

Vanaf 1 januari 2015 heeft elke school in de gemeente Nijmegen een Brede schoolondersteuningsteam (BSOT).

Uitgangspunten Brede schoolondersteuningsteam

Het Brede schoolondersteuningsteam is gebaseerd op Handelingsgericht Werken en werkt vanuit de volgende uitgangspunten:

 • preventief werken / vroegtijdige onderkenning
 • integraal werken Handelingsgericht werken en arrangeren
 • minder bureaucratie en snelheid van werken
 • 1 kind - 1 gezin - 1 plan
 • ouder/gezin blijft in de regievoering, d.w.z. zij zijn beste kindkenner, verantwoordelijk voor kind en ontwikkeling.
 • school is beste leerlingkenner
 • thuisnabij
 • lokaal en regionaal

Samenstelling Brede schoolondersteuningsteam

Het Brede schoolondersteuningsteam kent vijf vaste leden: de schooldirecteur, de intern begeleider (IB'er), een (school)maatschappelijk werker ((S)MW-er), een jeugdgezondheidszorg-medewerker (JGZ-er) en een onderwijsondersteuner van het Ondersteuningsplatform Nijmegen. Ouders zijn onderdeel van het proces en worden altijd uitgenodigd voor een BSOT-bespreking.

Indien het voor de ondersteuning van het kind en/of de ouders wenselijk is, worden andere betrokkenen (leerkrachten en/of andere professionals) uitgenodigd voor BSOT-besprekingen. Dit wordt de 'vrije stoel' genoemd.

Vaste plaatsen:

Directeur (generalist)

Onderwijskundig leider  en voorzitter

Intern begeleider (generalist)

Coördinatie van de benodigde ondersteuning voor kind en/of leerkracht, coachen van de leerkracht

Onderwijsondersteuner vanuit het Ondersteuningsplatform Nijmegen (generalist)

Kennis van leer- en gedragsproblemen, kundig in observatie, onderzoek, coaching en overdracht van expertise. Kennis hebben van Ondersteuningsplatform t.b.v. inzet (generalisten + en specialisten) en /of verwijzing

Schoolmaatschappelijk werker (generalist)

Signalering van problemen in de driehoek kind - thuis - onderwijs. Kan  voorlichten, informeren en adviseren. Werkt met de leerling, de ouders en/of een (Brede) schoolteamlid

Medewerker Jeugd-gezondheidszorg (generalist)

Signalering van gezondheidsbedreigende factoren bij jeugdigen, gezondheidsbevorderende adviezen geven en zo nodig verwijzen naar hulpverlening op zowel medisch als psychosociaal terrein

Casusgerelateerde plaatsen:

Ouders

Verantwoordelijke voor het kind, kindkenner, regievoerder

Leerkracht

Eerstverantwoordelijke voor de leerling en groep

Vrije stoel

Medewerker BSO, KDO, Activiteitenplein, Sociaal wijkteamlid, e.a.

Ondersteuningsstructuur binnen de (Brede) school

 • Signalen rondom de ontwikkeling van het kind worden door de ouders en/of de leerkracht opgepikt.
 • De signalen worden door de ouders besproken met de leerkracht of door de leerkracht besproken met ouders.
 • Gezamenlijk wordt afgesproken welke stappen/interventies uitgevoerd zullen worden en wanneer evaluatie plaatsvindt.
 • De leerkracht start met het invullen van het Groeidocument (zie downloads).
 • Aanhoudende signalen worden door de leerkracht besproken met de intern begeleider. De leerkracht checkt bij medewerkers van de bij de Brede school betrokken kernpartners of de signalen herkend worden. Het is de taak van de leerkracht om dit te inventariseren. Signalen van (pedagogisch) medewerkers van de bij de Brede school betrokken kernpartners worden door hen neergelegd bij de leerkracht.
 • Adviezen van de intern begeleider worden door de leerkracht besproken met:
  - de ouders: met ouders wordt ten alle tijden gesproken over de signalen rondom het kind
  - de leerling (indien mogelijk)
  - de (pedagogisch) medewerkers van de bij de (Brede) school betrokken kernpartners.
 • Adviezen worden uitgevoerd.
 • Indien de signalen verdwijnen is de casuïstiek afgerond.
 • Indien de signalen blijven, dan herhaalt zich de cyclus en kan/zal de intern begeleider het signaal met medeweten van ouders bespreken met de directeur en/of een ander lid van het Brede schoolondersteuningsteam of geagendeerd worden voor het Brede schoolondersteuningsteam.

De Brede schoolondersteuningsteam-leden kunnen dus opgeroepen / ingeschakeld worden bij een signaal, dan wel aanwezig zijn bij een Brede schoolondersteuningsteam-bespreking. 

 

MULTIsignaal Verwijsindex:

Soms heeft een kind, een jongere of een gezin om verschillende redenen extra ondersteuning nodig.

Op dat moment zijn er vaak verschillende professionals die hulp bieden. Zij willen allemaal het beste voor het kind of de jongere.

Net zoals de ouders of jongere zelf.

Daarom is het belangrijk dat alle instanties die met deze kinderen en jongeren (tot 23 jaar) werken elkaar goed kennen en samenwerken.

Deze instanties vinden elkaar in MULTIsignaal.

MULTIsignaal is een digitaal systeem.

 

Wanneer gebruiken wij MULTIsignaal?

Op onze school is, naast de intern begeleider, een schoolmaatschappelijk werker beschikbaar om leerlingen en hun ouders/verzorgers te ondersteunen.

Wanneer wij zorg bieden aan een leerling, gebruiken wij MULTIsignaal.

Is uw kind jonger dan 16 jaar? Dan vertelt de professional u dat uw kind in MULTIsignaal komt te staan.

Is uw kind ouder dan 16 jaar? Dan informeert de professional alleen uw kind over MULTIsignaal.

 

Welke voordelen heeft MULTIsignaal?

MULTIsignaal zorgt ervoor dat professionals met elkaar in contact komen.

In het systeem geven zij aan dat ze de zorg- of dienstverlening starten. Daarna kunnen zij zien wie er mogelijk al betrokken zijn bij een kind, jongere of gezin.

De professionals overleggen dan met de ouders, de jongere en met elkaar over de beste aanpak.

Zo zorgen ze er voor dat er geen onnodig grote problemen komen.

Voor het uitwisselen van informatie vraagt de professional de ouders of de jongere om toestemming.

In MULTIsignaal staat niet waarom de professional betrokken is.

Meer weten? Op de website van GGD Gelderland-Zuid staat de folder 'MULTIsignaal voor jongeren en ouders'. Hier staat ook een filmpje met uitleg over de Verwijsindex.