Klachtenprocedure

In de klachtenregeling van De Buut kunt u lezen welke afspraken er op onze school zijn gemaakt over de behandeling van klachten. 

Eerste stappen bij een klacht

Volgens de klachtenregeling op uw school zult u meestal met uw klacht eerst terechtkomen bij:

  1. de interne contact persoon van de school of
  2. de vertrouwenspersoon van het bestuur.

Hieraan vooraf gaat dat u uw klacht zelf eerst probeert te bespreken met degene tegen wie deze gericht is of met de schoolleiding. U zet uw klacht pas door als dit soort gesprekken niet tot een bevredigend resultaat hebben geleid.In overleg met de vertrouwenspersoon kunt u besluiten met uw klacht hogerop te gaan. U kunt ook zelfstandig tot dit besluit komen, zonder de vertrouwenspersoon in te schakelen.

Interne contactpersonen

Wij, Susan Brock en Linda Klein, zijn de ICP-ers op de Buut.Bij ons kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht met zaken die men vertrouwelijk wil bespreken. Als je een kwestie hebt die je niet met de mentor van uw kind wil of kan bespreken, kunt u bij ons aankloppen.Wij zijn telefonisch te bereiken via het schoolnummer 024-3230220 en/of via social schools.

Klacht indienen bij bestuur of klachtencommissie

De meeste klachtenregelingen kennen de bepaling dat een klager zijn klacht kan indienen bij het bestuur of rechtstreeks bij de LKC. Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij het bestuur, bent u meteen aan het adres van degene die uiteindelijk ook over uw klacht beslist.Als u kiest voor het indienen van uw klacht bij de klachtencommissie, zal de klachtencommissie een oordeel geven over de gegrondheid van uw klacht en mogelijk adviseren over te treffen maatregelen. Dit oordeel en de aanbevelingen gaan naar het schoolbestuur. Dat beslist vervolgens of het het oordeel van de klachtencommissie deelt en de maatregelen overneemt.Hoewel de weg langs de klachtencommissie langer is, heeft de wet toch deze mogelijkheid voor klagers in het leven geroepen. Dit om meer garanties te bieden dat er een onafhankelijk oordeel over de klacht komt. Veel besturen sturen klachten die bij hen worden ingediend ter advisering door aan de LKC. Als de indiener van de klacht daarmee instemt, neemt de LKC deze klachten in behandeling.

Landelijke Klachtencommissie

De besturenorganisatie voor het openbaar en het algemeen toegankelijk onderwijs (VOS/ABB) biedt de bij haar aangesloten schoolbesturen een landelijk opererende klachtencommissie aan. Alle schoolbesturen van openbare en overige algemeen toegankelijke scholen kunnen hierbij hun scholen voor primair en voortgezet onderwijs aansluiten. Veel besturen hebben dat gedaan. De voordelen van zo'n landelijk werkzame commissie zijn dat niet iedere school een eigen klachtencommissie in het leven hoeft te roepen, dat door de hoeveelheid behandelde klachten veel expertise wordt opgebouwd en dat een deskundige commissie kan worden gevormd die zich laat bijstaan door een professioneel secretariaat.Deze landelijke klachtencommissie heet De Landelijke Klachtencommissie onderwijs, afgekort LKC.In de klachtenregeling van uw school staat of de school bij de LKC is aangesloten of bij een andere klachtencommissie. Als dit laatste het geval is, kunt u uw klacht bij die commissie indienen.

Externe contactpersoon voor Conexus:

Indien u gebruik wil maken van de externe contactpersoon kunt u zich wenden tot onze vertrouwenspersoon Klaartje Thierry of Anke van Oostveen.De vertrouwenspersoon is er niet alleen voor het melden van ongewenste omgangsvormen (zoals pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie etc.) maar ook voor het melden van integriteitsschendingen (zoals diefstal, het melden van misstanden, machtsmisbruik etc).De vertrouwenspersoon staat u bij terwijl u zelf de regie houdt over eventuele vervolgstappen. U vindt bij de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Soms is dat al voldoende. Indien u een klacht wilt indienen staat de vertrouwenspersoon naast u gedurende het gehele proces. Omdat de vertrouwenspersoon niet rechtstreeks verbonden is aan Conexus of aan de school is de vertrouwenspersoon onpartijdig.De externe vertrouwenspersoon is er voor zowel ouders als leerkrachten. Ook als u alleen maar wilt sparren.

Bereikbaarheid:

Klaartje Thierry 06 - 3 64 63 811 | info@werkinvertrouwen.nl

Anke van Oostveen 06 - 4 61 94 624 | info@werkinvertrouwen.nl

https://www.conexus.nu/heeft-u-een-meldingklacht/